9 دی88

سالگردپیروزی بزرگ اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی را به همه مستضعفان جهان تبریک می گوییم.