به نظر شما دلیل بی توجهی صدا و 

 

سیما به جشنواره عمار چیه؟