بکشید ما را ملت ما بیدار تر می شود

 

ترور دانشمند ایرانی نشانه ای دیگر از شکست دشمنان ایران اسلامی.