12 اسفند در ایران سیل آمد و سیلی زد .

پیروز نهمین انتخابات مجلس مردم بودند که با حضور پر شور خود لبیک و بیعت دوباره ای با رهبرشان داشتند و مهر تایید دیگری به نظام و انقلابشان

وشکست خوردگان اصلی این دوره مثل همیشه استکبار بود که به لطف خدا داره به پایان عمر خود میرسه وبه فرموده رهبر کبیر انقلاب این قرن قرن غلبه اسلام است.البته گر خوب نگاه کنیم دست خداوند را در همه ی این قضایا به خوبی مشاهده می کنیم.