• وبه همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت شما ها رسیدگی به حال محرومان است. وصیت نامه ی امام
  • وچه نیکو است که طبقات تمکن دار به طور داوطلبانه برای زاغه و کپر نشینان مسکن و رفاه تهیه کنند. وصیت نامه ی امام
  • و از انصاف به دور است یکی بی خانمان و یکی دارای آپارتمان ها باشد. وصیت نامه ی امام
  • وباید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود از نظر اسلام و عقل محکوم است. وصیت نامه ی امام
  • من به دانشجویان و طبقه روشنفکران تو صیه می کنم که کتاب های اسطتاد عزیز (شهید مطهری ) را نگذارند بادسیسه های غیر اسلامی فراموش شود.امام خمینی
  • آثار قلم وزبان او(شهید مطهری )  بی استثنا آموزنده و روانبخش است.امام خمینی  
  • ما طرفدار مظلوم هستیم، هر کسى در هر قطبى مظلوم باشد ما طرفدار آنهاهستیم، و فلسطینیها مظلوم هستند و اسرائیلیها به آنها ظلم کرده اند، از این جهت ما طرفدار آنها هستیم.امام خمینی