در حالی وارد ماه محرم شدیم که خبر حمله ی اسرائیل به نوار غزه  داغ دیرینه ی ما را تازه کرد . اما خدایی را شاکریم که دشمنان ما را از احمق ها قرار داد آخر یکی نیست به این اسرائیلی ها بگویید " پیش قاضی و ملق بازی" مگر اشتباه پدرتان یزید را در محرم  فراموش کرده اید  . همان که با دست خودش گورش را کند.

اسرائیل هر غلطی که الان می کند به محو شدن خودش نزدیکتر می شود.قطعا پاسخ های مقاومت به این گستاخی ها کمر شکن است .