برای ثبت نام جهت اکران مردمی جشنواره ی عمار در دانشگاه،مسجد،حسینه و ...

به وب سایت جشنواره به آدرس روبرو مراجعه کنید :ammarfilm.ir