نامه ایی به هاشمی

 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

جناب آقای هاشمی رفسنجانی

سلام علیکم

قطعا روح مسیحایی امام )ره(با زنده کردن میلیت

های مستضعف و مسلمان در سرار جیهیان خیون

تازه ای در امت اسلامی داده است که شیاهید آن

بیداری کنونی کشورهای مسلمان چیون لیییبیی

،مصر، تونس و... بعد از انقلاب اسلامی هستییم .

که البته ما اثرات بیداری امام را بیش از ایین میی دانیم.

جناب آقای هاشمی

خوب است که چند جمله ی تاریخی امام )ره( در

باره ی اسرائیل را خدمتتان یاد آوری کنم.

” اسرائیل این غده ی سرطانی باید از صفیحیه ی

روزیار محو شود“ ” امروز اسیرائیییل بیرادران

فلسطینی و لبنانی عتیت ما را با تمام وجود به خاک

و خون می کشد. بر هر مسلمانی لازم اسیت کیه

خود را علیه اسرائیل مجهت کند“

بعید است که شما ، آقای هاشمی این جیمیلات

تاریخی امام را از یاد برده باشید.

لکن جناب آقای هاشمی

با اظهارات اخیرتان در باره ی اسرائیل مبینیی بیر

اینکه ” ما با اسرائیل سر جن ندارییم ” ” میلیت

اسرائیل دوست ماست“ کدام بازی را شروع کیرده

اید و زمینه ی کدام فتنه را چیده اید ؟ غیر از ایین

است که برای میدتیی خیوراک رسیانیه هیای

اپوزیسیون و لندن نشین را تهیه کرده اید .

آقای هاشمی با این کارها آب به آسیییاب کیدام

جریانی می ریتید

اما آقای هاشمی

” ما با کسی عقد اخوت نبسته ایم ” و ملت ایین را

به خوبی دریافته است و در صحنه های مختلف از

انقلاب نشان داده است .

ملت ما به خوبی نشان داده است کیه در عیرض

0.0001 ثانیه با کسی که که ی قدم از آرمیان

های امام و انقلاب فاصله بگیرد از او دل می کنید

، و آن شخص را با هر سابقه ی انقلابی که باشید

طرد می کند . و چنین شخصی در بین مردم ایران

از هیچ جایگاهی برخوردار نیست.که نمونه ای از

این را ما در 9 دی 99 شاهد بودیم.

ما از امام بتریوارمان یاد یرفته ایم که میلاک در

هر زمان حال فعلی افراد است و سابقه ی انقلابیی

هیچ تاثیری در تصمیم ما ندارد.

حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی

توصیه ی دلسوزانه ی ما این است که یی بیار

دیگر هم که شده تاری را مطالعه کنید و یا حداق

نامه ی تاریخی امام)ره( به منتظری را.

باور بفرمایید آقای هاشمی ما به هیچ وجه راضیی

به ریتش نیروهای انقلاب در این شرایط حسیاس

انقلاب نیستیم . ولی چه کنیم که دیگیر حیرییف

پافشاری های شما نمی شویم

و اما حرف آخر ، آقای هاشمی

بنده به نمایندیی از انجمن اسلامی دانشیجیوییان

دانشگاه دریانوردی و علوم درییاییی چیابیهیار و

دانشجویان این دانشگاه اعلام می کنیم کیه ما 

برای حذف اسرائیل از صحنه ی روزیار تیا پیای 

جان ایستاده ایم و چون رهبر انقلابیمان هیچ ابایی

 

از یفتن این حرف نداریم .

 

وسلام علی ورحمت ا..وبرکاته

 

/ 0 نظر / 30 بازدید